Kategoriarkiv: Kommun

Tips från framgångskommunen Falkenberg, till samtliga utbildningsnämnder och kommunfullmäktige i Sverige.

Det går bra för Falkenbergs kommun inom flera områden, med dragplåster som Gekås och Falkenbergsrevyn i täten. Gemensamt för största delen av framgångsvågen är att begåvade privatpersoner är drivande.

Även fullmäktige och ledande tjänstemän gör sitt för att utveckla kommunen på ett attraktivt sätt, vilket är anledningen till att följande tips sprids till kommunala kollegor i samtliga övriga Sveriges kommuner. Det är ju alltid positivt att dela med sig när något visar sig fungera i kampen att främja befolkningstillväxt och ekonomi.

Majoriteten av kommunfullmäktige i Falkenberg har därför, genom ordförande Gun-Marie Stenström (m),  beslutat stödja utbildningschef Jörgen Frostlund, barn o utbildningsnämndens  ordförande Kerstin Angel (c) samt kommunrådet Marie-Louise Wernersson (c) i ett nyskapande projekt inom skolans område.

Målet är att skapa ” en av världens bästa skolor” som ett led i att få fler människor att söka sig till utbildningskommunen Falkenberg.

Upplägget är följande:

  1. Resurser skärs ner på svagare elevgrupper, i detta fall särskolan, för att i stället möjliggöra att starkare elever, ”normalskolan” skall kunna få två lärare i varje klass.

2. Normalbegåvade elever kan placeras i särskola på grundval av ofullständiga utredningar, utan att något fel anses ha begåtts.  Inget avseende behöver fästas vid skolinspektionens förödande kritik av förfarandet.

3. När normalbegåvade elever lämnat särskolan med i stort sett värdelösa betyg och obefintliga framtidsutsikter, vägrar kommunen att kompensera eleverna genom  att finansiera kompletterande utbildning eller skadestånd. Något fel anses inte ha begåtts.

4. I kommunens kamp mot de drabbade eleverna läggs ca 360000:- på advokathjälp och ca 150000:- i mantimmar på att slippa ansvar för den felaktiga särskoleplaceringen. Som ju inte är felaktig!

5. Under flera år uppdrages åt tjänstemän inom barn- och utbildningsnämnden att leta upp information i de felplacerade elevernas skolhistorik i syfte att skada dem och att därmed vinna en process och undslippa ansvar.

6.  Det sjätte och sista steget är att i allmänna handlingar och i massmedia hävda att det inte är fel att placera normalbegåvade barn i en skola med pedagogik anpassad för utvecklingsstörda och/eller hjärnskadade elever, vilket innebär att den  kände och namngivne normalbegåvade elev som av kommunen tvingas in i en sådan undervisning,  av kommunen anses vara utvecklingsstörd och/eller hjärnskadad.

Det sjätte steget skulle i vissa fall kunna innebära att kommunen gör sig skyldig till förtal av enskild, eftersom eleven efter psykologutredning bevisligen är normalbegåvad, men lyckligtvis har kommunen erhållit stöd av justitiekanslern.

Dessa progressiva steg har stöd av en majoritet av kommunfullmäktige och har omsatts i minst ett fall i praktiken, med en viss massmedial uppmärksamhet som följd, vilket uppenbarligen var avsikten. All reklam är ju som bekant av godo.

Dessvärre har skolchef Jörgen  Frostlund getts avsked på grått papper och fick gå på dagen, något som hade andra orsaker än den framgångsrika kampanjen mot särskolan och mot enskilda elever. Inte heller kommunrådet Marie-Louise Wernerssons avgång har med kampanjen att göra.

Istället kan konstateras att kommunfullmäktige, genom sina verkställare Frostlund, Angel, Wernersson och Stenström, nu lyckats visa att det inte bara är Gekås och Falkenbergsrevyn som kan sätta den fina staden Falkenberg på kartan.

En fullständig succé för kommunens ledande politiker och tjänstemän alltså, om än det förtjänar nämnas att det finns enstaka kommunarbetare som  visat sedvanligt förstockat motstånd mot att förfölja en försvarslös elev i hans kamp för upprättelse och kompensation för en felaktig särskoleplacering.

Hur kommunfullmäktiges plan skulle kunna gynna Falkenbergs kommun och utgöra ett komplement till den enastående framgång som många privata aktörer har med att sätta Falkenberg på kartan, är i nuläget något oklart, frånsett att planen gjort avtryck i massmedia.

Men helt klart är att Falkenbergs kommunpolitiker och chefstjänstemän vet vad de gör,  vilket därmed motiverar att deras innovativa utvecklingsplan på skolområdet förmedlas till övriga kommuner som incitament att följa exemplet och kanske därmed utveckla i alla fall ” världens näst bästa skola”.

Den bästa kommer ju att finnas i Falkenberg!

Frostlundasoppan.

 

Så är Falkenbergs kommun JK – anmäld för att ha förtalat en namngiven elev genom att påstå att hen på korrekt grund blivit särskoleplacerad och därmed är utvecklingsstörd och/ eller hjärnskadad, trots att såväl skolinspektionen som psykologundersökningar visat motsatsen. 500000:- har kommuninnevånarna tvingats betala för att Frostlund/Angel/Wernersson/ Stenström genom en direkt lögn ska försöka rädda sin prestige.
Det gick inte.

Det intressanta i Frostlundasoppan är att så många, socialchef Klingborg, lärare, en majoritet av fullmäktige vill ha kvar en utbildningschef som medvetet beljuger en felaktigt särskoleplacerad elev, som säger sig vilja skapa en falkenbergs skola i världsklass genom att bl a ta medel från en svag grupp i särskolan och ge dem till starka grupper i normalskolan, samtidigt som han själv inte har en aning om att han knäcker sina medarbetare genom härskartekniker…
Men som man säger, kaka söker maka och ryggradslösa kommunala politiker och tjänstemän finns det erfarenhetsmässigt gott om i Falkenberg, en enda soppa oberoende av partitillhörighet.
Och verkligt kul att sosseledare Per ringer Frostlund och ber om ursäkt för att Frostlund beljuger en f d särskoleelev, knäcker medarbetare, missgynnar svaga elever och blir utlöst med 3 miljoner bara för att han ska försvinna…
Röstar ni på S? Eller M? Eller C? Kvitt samma.
Men vill ni ha roligt så läs gärna Frostlunds personliga brev som han bifogade sin ansökan till jobbet som utbildningschef i Falkenberg. Jag har sällan sett någon som är så nöjd med sig som Jörgen Frostlund.
Hur som helst, med JK-anmälan blir det givetvis ingenting, det finns ingen lagstiftare som någonsin kunnat förutse hur falkenbergska makthavare och Frostlund beter sig.
Vi får se anmälan som ett försök att dokumentera den falkenbergska politiska verkligheten och samtidigt trösta oss med att de värsta befattningshavarna förhoppningsvis tar bort sig själva. Såväl Frostlund som Angel och Wernersson verkar försvinna, om än den tunggumpade Stenström lär sitta kvar.
Och så illa som på Östen Nilssons, Gerd Johanssons och Clas Herdestiernas tid är det ändå inte, då var det ännu mer lealöst i maktgarnityret, tro det eller ej.
Sen kan man ju fråga sig vad Destinationsbolaget har för möjligheter att marknadsföra Falkenberg när högsta hönsen med framgång gör sitt bästa för att solka ner kommunens rykte…

JK- anmälan mot Falkenbergs kommun för förtal.

 

JK

Ärende: Förtalsanmälan mot Jörgen Frostlund, skolchef Falkenbergs kommun
Kerstin Angel, ordf BUN, Falkenbergs kommun
Marie-Louise Wernersson, kommunråd, Falkenberg
Gun- Marie Stenström, ordf kommunfullmäktige

Bakgrund:

Falkenbergs kommun har placerat en normalbegåvad elev i särskolan.
I grundskola och gymnasieskola hänvisades eleven till en undervisning som anpassats efter hjärnskadade och utvecklingsstörda, enligt lagen om särskoleundervisning.
Efter genomförd utbildning saknade den normalbegåvade eleven gångbar utbildning, erhållna betyg kvalificerar inte till högskolestudier samt är i stort sett värdelösa på arbetsmarknaden.
Efter åratal av påtvingad samvaro som ensam normalbegåvad, med elever som har enorma svårigheter, är det rimligt anta att såväl självkänsla som självförtroende påverkats på ett förödande negativt sätt.
Anledning till att Falkenbergs kommun tvingade eleven till särskolan, var delvis ej genomförda utredningar, samt brister i övriga genomförda utredningar.
Skolinspektionen har kritiserat Falkenbergs kommun för den felaktiga placeringen. ( bil 1)
Falkenbergs kommun har därefter genomfört betydande förändringar vad gäller rutiner vid särskoleplacering. ( bil 2)
Den drabbade eleven har krävt kompensation av kommunen för de skador kommunen vållat honom.
Kommunen har vägrat hjälpa eleven och har istället betalat 500000:- i advokatkostnader och mantimmar för att undkomma sitt ansvar.
Dessutom har kommunen, genom skolchef Jörgen Frostlund, i allmänna handlingar och i media, upprepade gånger förklarat att det var rätt att placera den normalbegåvade eleven i särskola. ( bil 3). Frostlund har i detta haft fullt stöd av Kerstin Angel, ordförande i Barn o Utbildningsnämnden, Marie-Louise Wernersson, kommunråd ( c ) samt som representant för kommunfullmäktiger, dess ordförande Gun-Marie Stenström.
Genomförd psykologutredning har sedermera visat att eleven är normalbegåvad, men vid särskoleplaceringen led av hörselsvårigheter. Om fullständiga och erforderliga utredningar hade genomförts vid det aktuella tillfället hade begåvningsnivån klarlagts på ett korrekt sätt.
Så skedde alltså inte.

Yrkande:
När man i allmänna handlingar samt i massmedia förklarar att det är rätt att placera en normalbegåvad elev i särskola med bristfälliga och otillräckliga utredningar som grund, påstår man också att den utpekade och namngivne eleven är antingen utvecklingsstörd och/eller hjärnskadad, vilket utgör ett villkor för särskoleplacering enligt lagen om särskola.
Att som utpekad och namngiven elev i media tvingas läsa om sig själv att kommunens skolchef samt övriga tjänstemän/politiker på toppnivå, anser att man hör hemma i särskolan torde vara förödande för den drabbade elevens självuppfattning. Det torde även i betydande omfattning bibringa övriga tidningsläsare, potentiella arbetsgivare etc en synnerligen negativ uppfattning om eleven, vilket kommer att påverka relationer och utkomstmöjligheterna i framtiden på ett negativt sätt.
Det finns inte heller någon verklig anledning för Frostlund och övriga att påstå att särskoleplaceringen var riktig, eftersom samtliga, även de själva, vet att den var felaktig.
Att trots detta medvetet torgföra motsatsen kan enbart tolkas som ett framgångsrikt försök att orsaka den drabbade eleven ytterligare skada, nu i form av helt obefogat förtal.

Jag är medveten om att förtalsärenden inte omfattas av allmänt åtal och att endast den drabbade själv kan väcka enskilt åtal mot de i detta fall kommunala förövarna.
Dock kan JK i fall av allmänt intresse själv väcka åtal. I detta ärende är förtalsspridarna topptjänstemän/politiker i Falkenbergs kommun, vilket torde kunna innebära att ett åtal är av allmänt intresse.
I övrigt kan också påpekas att om en ung människa år efter år tvingats till en daglig tillvaro i en undervisning som anpassats till människor som ofta är svårt hjärnskadade eller utvecklingsstörda och som sällan har en IQ över 70, är det kanske mycket begärt att denna unga människa själv och på eget initiativ ska kunna väcka enskilt åtal mot en kommun som redan har använt en halv miljon kronor på att orsaka ännu mer skada än vad den ursprungliga felaktiga särskoleplaceringen åstadkommit.
Här skulle JK kunna ha en avgörande betydelse för att stävja dels det aktuella kommunala förtalsövergreppet och dels för att därmed motverka ytterligare dito i framtiden.

Marie-Louise Wernersson har fått nog.

Falkenbergs centerpartistiska kommunråd Marie-Louise Wernersson, Millis kallad av närmaste kretsen, säger upp sig och siktar på en plats i riksdagen, i nära samarbete med c-ledare Annie Lööv.

Millis har gjort mycket gott för Falkenberg, på sistone dock mest känd för uppfattningen:

  1. att det inte är fel att placera normalbegåvade elever i särskola för hjärnskadade och utvecklingsstörda

2. att det inte är fel att använda en halvmiljon av skattebetalarnas pengar för att undgå  ansvar

3. att det är rätt att dra ner på särskoleelevers anslag så att normalbegåvade elever skall få TVÅ lärare på en gång

4. att det är rätt att vilja skjutsa ut särskoleelever från centralorten långt ut på landet så att de är utom synhåll

5. att politiker som inte delar hennes uppfattning skall be om ursäkt

6. att det är rätt och riktigt att högste skolchefen Jörgen Frostlund i allmänna handlingar och i media gång på gång antyder att en av kommunens försvarslösa elever är hjärnskadad eller utvecklingsstörd, trots att både han och Millis vet att det inte är sant.

Allt möjligen i samarbete med destinationsbolaget i syfte att göra Falkenberg  så attraktivt som möjligt.

Kommer Millis in i riksdagen får hon alltså samarbeta med Annie ”han putta mig” Lööv och kommer säkerligen att ha utökade kontakter med förre centerledaren Maud ” Nuon” Olofsson.

Den senare som bekant känd för att orsaka möjligen den största miljardpengaförlusten för svenska folket någonsin, genom att ansvara för den eländiga Nuonaffären och för fiaskot med samgående mellan svenska o danska Postnord.

Inte heller hade hon civilkurage nog att trots kallelse infinna sig i konstitutionsutskottet för att förklara sina missgärningar.

Då kan man alltså kanske se fram emot ett växande centerparti, som kadaverätare kalasande på moderatresterna , under ledning av ”Han putta mig ”Lööv och ” Särskole”Millis,  i samma anda som präglade ”Nuon”Mauds ledarskap.

Vad är det egentligen för politiker som tränger sig fram, knappast har de varken ambition eller förmåga att lösa vare sig bostadskris, ökade samhällsklyftor, skolkris, sjukvårdskris, vårdkris, postkris, tågkris, miljökris…som ju det mesta är konsekvenser av samma sorts politikers inkompetens.

Vad är det som driver dem? Riksdags pensionen?

(foto Falkenbergs kommun)

 

Falkenbergs kommunledning särskolemässig?

Falkenbergs kommun har placerat en normalbegåvad elev i skola för utvecklingsstörda och hjärnskadade. År efter år efter år har eleven fått en utbildning som är anpassad efter begåvningshandikappade  och hjärnskadade skolbarn, med utbildning och betyg som inte på något sätt duger i dagens samhälle.

Alla dessa år måste den felaktigt placerade eleven nu läsa in igen, förutom att bygga upp det raserade självförtroende som Falkenbergs kommun orsakat.

Nedanstående politiker/tjänsteman anser att det inte är fel att placera normalbegåvade elever i särskola under såväl grundskoletid som gymnasietid. Därför vägrar de att på något sätt kompensera eleven för den skada hen har lidit, trots att skolinspektionen allvarligt kritiserat kommunens agerande, trots att placeringen genomförts på lösa boliner utan tillräckliga utredningar och trots att psykologiska utredningar visat att eleven var normalbegåvad.

Istället använder de en halv miljon av kommuninvånarnas pengar i advokatkostnader och mantimmar för att själva slippa ta ansvar för kommunens övergrepp mot den försvarslösa eleven.

Jörgen Frostlund.                                 Gun-Marie Stenström (m)

                                  

Skolchef,  Bun.                                             Ordf kommunfullmäktige

 

Marie-Louise Wernersson (c)               Kerstin Angel (c)

                               

Kommunråd                                               Ordf barn- o utbildningsnämnden

(Samtliga foton Falkenbergs kommun.)

Det har som förklaring till ovanståendes övergrepp  anförts att de möjligen själva gått i särskola, vilket inte varit felaktigt enligt dem själva. Kanske har det lagt grunden för den fientlighet gentemot särskoleelever som också medför att  de kommer att ta pengar från särskoleelever för att ge till normalbegåvade elever så att de ska kunna ha två lärare samtidigt i varje ämne.

Kanske är det också därför de vill köra ut särskoleeleverna långt ut på landet ” för att det blir billigare så”. ( Angel)

Vid kontroll visar det sig emellertid att samtliga genomgått normalskola med goda vitsord, låt vara att Angel inte är någon språkmänniska. Det finns därmed ingen anledning att tycka synd om dem i syfte att urskulda dem för deras omdömeslöshet, med denna bakgrund.

Deras egentliga handikapp är emellertid många gånger värre. Dels den otäcka maktens arrogans de visar mot kommuninvånarna genom att begära att de skall godta en direkt lögn, att det inte är fel att placera normalbegåvade i särskola, vilket dessutom är ett lagbrott,

Dels den totala avsaknad av medkänsla och empati för den drabbade eleven som gör att de hellre lägger ut en halv miljon av skattemedel än att de tar sitt ansvar och ger eleven den hjälp hen behöver att ta igen det som missats genom åren.

Och inte blir det bättre av att Frostlund, i offentliga handlingar och i pressen, fortfarande hävdar att kommunen ” inte gjort fel”, vilket innebär att han mot bättre vetande påstår att den drabbade eleven är antingen utvecklingsstörd eller hjärnskadad. Eller möjligen både och, ingen vet vad som försiggår i Frostlunds förstockade huvud. Att han därmed förgriper sig på en försvarslös skolelev är inget han bryr sig om.

Hur som helst, Jörgen Frostlunds trovärdighet inför kommunens skolelever är och förblir noll, det lär ingen kunna ändra på, liksom det faktum att ansvarslösa falkenbergspolitiker lever högt på att vanliga människor helst inte vill ägna sig åt politik.

 

 

Svenska skolpolitiker…finns dom?

Redan på 90-talet fanns en betydande kritik mot utvecklingen av den svenska skolan. Kritiken riktade sig mot sjunkande status, sjunkande löner, sjunkande respekt för läraryrket, valhänta om än välmenade styrmedel och kulmen nåddes när Göran Persson självsvåldigt drev igenom en kommunalisering av skolverksamheten.

Anledningen var att man trodde att skolan fungerade bättre när beslutandefunktionerna kom närmare människorna som berördes. Vad skolpolitiker på riksplanet inte visste, men skolpersonal var smärtsamt medvetna om, var att den kommunalpolitiska välmeningen på skolans område, på intet sätt bars upp av motsvarande kompetens i skolpolitiska frågor, liksom saknades den nödvändiga lyhördheten gentemot de människor som drabbades av de komunalpolitiska yvigheterna, nämligen elever, lärare och skolledare.

Sedan dess har utvecklingen fortsatt rakt neråt, lärarlönerna, yrkesstatusen och elevernas kunskaper har sjunkit ännu djupare, skolresultaten skiljer sig allt mer beroende på vilken skola man går i och var i landet skolan är belägen, allt ackompanjerat av diverse ystra experiment med självstudier, studieresor med inriktning på keramik, teoretisk slöjd, en till en metoder och diverse egendomliga pedagogiska krampanfall i syfte att dölja att man som komunal skolpolitiker inte har en aning om vad som är bra för skolan. Dessvärre har kompetensen på riksnivå inte visat sig vara större, vilket också gäller lyhördheten gentemot yrkesutövarna.

Det är därför resultaten på Pisaproven fått ett sådant enormt genomslag. Svenska skolpolitiker har en enastående tondövhet gentemot de som kan sitt yrke och jobbar inom skolan, medan impulser utifrån, ex från Pisatester, fortfarande kan tränga igenom deras tjocka dimma av självgodhet och ignorans. Det är ju inte roligt att skämmas inför andra länder, bevars.

Skuggan över dagens kommunala skolpolitiker i till exempel Falkenberg faller inte djupare än över deras föregångare. Att Kerstin Angel (c) trots vällovligt uppsåt inte förmår göra något vettigt med den kommunala skolan har hon gemensamt med Ing-Marie Börjesson, c-politikern som på sin tid i media förbjöd lärare att kritisera läroplanen, en inställning som är typisk för kommunal överhet.

Väldigt förenklat kan man ställa sig den vitala frågan: – Gör våra politiker rätt för sina generösa arvoden och förmåner, när de år efter år stillatigande åser hur skolan faller djupare och djupare utan att göra något åt det? Är de helt enkelt totalt överbetalda och odugliga att sköta de samhällsviktiga uppgifter de anförtrotts av allmänheten?

Allt angelägnare blir frågeställningen, när man ser att detsamma gäller infrastrukturen/järnvägen, sjukvården, trygghetssystemet, arbetslösheten och inte minst integrationsfrågorna.

Har vi egentligen politiker som tar sitt ansvar på allvar, som är ideologiskt engagerade och helt enkelt vill göra skillnad och göra ett bra jobb?

Frågan bör ställas för att kunna undvika en annalkande samhällskris.

Falkenbergs socialförvaltning i balans, demenssjuka betalar

Socialstyrelsen föreskriver att bemanningen på äldreboenden måste utökas, särskilt när det gäller vård av dementa. Detta skulle innebära, enligt Hallands Nyheter, en ökad kostnad för socialförvaltningen i Falkenberg på uppskattningsvis 10 miljoner årligen.
Socialförvaltningen har alltså i åratal tjänat in miljontals kronor per år åt kommunen, genom att låta demenssjuka åldringar sköta sig själva på nätterna, i ensamhet, sjukdom, ångest, förtvivlan och stora olycksrisker.
RMSS är säker på att ansvariga, Rie, Marie-Louise med företrädare et concortes är mäkta stolta över sin bedrift.

Falkenbergs kommuns f d informatör vill bli anonym.

Sagda f d informatör har svårt att stå för sitt agerande under den egendomliga process där RMSS´s talesman polisanmäldes av kommunen och RMSS´s hemsida stängdes ner av kommunråd och kommunchef. Informatören agerade brottsprovokatör, skickade ett antal kränkande mail till RMSS med kommunens adress som avsändare men under täcknamnet Buddha och skaffade advokat för kommunen mot RMSS. Advokaten kostade kommuninvånarna 80000 kronor. Efter att kommunstyrelse och fullmäktige länge gett informatören fullt stöd och dåvarande kommunchefen Gerd Johansson uttryckt sitt ”fulla förtroende” för henne, fick hon sparken när hennes agerande blev alltför skruvat. Sannolikt låg informatörens regelvidriga och inte helt friska agerande bakom kommunens hantering av ärendet, en hantering som inte direkt gav en hedersam bild av kommunala befattningshavare i Falkenberg.

RMSS´s väl underbyggda artiklar i ärendet anses nu av den f d talesmannen som ” elaka” eftersom hon förnekar all inblandning förutom att ha förmedlat kontakt med advokaten. Hon säger sig ha förlorat två jobb på grund av de ”elaka” artiklarna. Argumentation mot hennes historieförvanskning har visat sig meningslös.

Det är emellertid intressant eftersom händelseförloppet visar att till och med omdömeslösa makthavare nu för tiden måste tänka sig för innan de trakasserar allmänheten. Blir de googlade i något sammanhang och deras agerande finns beskrivet på nätet, kan konsekvenserna bli synnerligen negativa för dem annars, kanske den enda form av tjänsteansvar som kan utkrävas.

Samtidigt finns den otäcka företeelsen med de sjuka och omdömeslösa ” troll” som agerar på nätet. Vem som helst lägger ut vad som helst om andra, av omdömeslöshet,elakhet eller ren sjukdom. Det är bara att t ex kolla kommentarsfälten i media och på nätet för att se vilken skrämmande låg nivå många agerar på.

Arbetsgivare och andra som googlar eventuella samarbetspartners eller människor i andra tänkbara framtida relationssammanhang, måste alltså ha en kritisk inställning till den information som finns på nätet om enskilda personer och försöka sålla bort de tossigaste uppgifterna, något som ofta kan vara svårt. Vad är sant och vad är falskt?

Om den f d kommunala talesmannen missat två jobb så har det säkerligen med andra faktorer att göra än de sanningsenliga artiklar som finns på RMSS´s sida. Eller så visar artiklarna att hon helt enkelt inte var lämplig för jobben.

Men det är som sagt inte RMSS´s sak att avgöra, så vi kommer att byta ut hennes namn inom kort. Det finns ingen anledning att göra ont värre. Frågan är vilket namn som kommer att bli aktuellt.
Grisen? P. Nisseman? Miss Piggy? Tabita?

Välkommen till rätte.. Nej!! Du bangade ur, Hans-Inge Sjögren, (s), byggnämnden

Hans-Inge Sjögren är en politiker av den gamla stammen, känd inte minst för sina grovt formulerade insändare på den tiden han var kommunråd. Nu sitter han i bygglovsnämnden och vill tvunget riva Rudlings miljonbygge. Så tvunget att han vägrar ta emot information, hittar på egna regler om huvudsaklig näring och tillräcklig areell omfattning. Det måste det vara om man ska starta jordbruk i Falkenberg, säger Hans-Inge, men i lagen finns ingenting om det. Enligt Boverket, enligt LRF, enligt juristen på länsstyrelsen osv.

Hans-Inge vet inte ens själv vad det betyder, men han vet att det inte är tillräckligt i mitt fall. Vad som är tillräckligt kan Hans-Inge inte svara på. Därför får han på¨nöten av länsstyrelsen. Han förlorar. Hans-Inge blir arg, så arrrrggggg!!!!XXX!!

Rudling ska tystas om så Hans-Inge ska ljuga hur mycket som helst. Hans-Inge känner sig nog lite kränkt, intalar han sig, tillräckligt kränkt för att ta emot 80000:- av kommuninvånarnas pengar och anlita en advokat för att tysta Rudling.

Men det räcker inte. När farbror polisen Karl-Arne Ockell, en ganska rättskaffens man, förhör Hans-Inge, hittar Hans-Inge på en saga. Rudling har kränkt honom i ett påhittat protokoll! Hans-Inge är namngiven i protokollet.DET GÅR ÖVER GRÄNSEN FÖR VAD EN POLITIKER BÖR TÅLA, s-ljuger Hans-Inge. För nu skall Rudling tystas.

Men när polisen och alla andra tittar i protokollet, FINNS INGEN HANS-INGE! Men det finns en anonym s-ledamot istället. Vad säger då han? Jo, han säger: -Vad är jordbruk? Hujeda vad Hans-Inge Sjögren blir kränkt!!! Men s-ledamoten gör ett påstående till: – Vem är Stagnelius?

Det var droppen för Hans-Inge Sjögren, socialdemokrat. Nu anmäler han Rudling till polisen, nu har han advokat för 80000 av andras pengar. NU är Hans-Inge kränkt, tror man. Men egentligen bryr sig inte Hans-Inge så mycket, säger han sen i polisförhöret. Han är mest sur för att Rudling kritiserar Anders Ranhög, bygginspektören, för att han bryter mot lagen, ljuger, hånler, bär sig dumt åt mot Rudlings döttrar, gömmer sig bakom en dörrpost istället för att svara på frågor osv, osv. Hans-Inge anser att Ranhög har rätt till detta utan att kritiseras.

Är det någon som undrar över att Hans-Inge Sjögren, bygglovsnämndsledamot, bangar ur från rättegången tre dagar innan huvudförhandlingen, efter en väntetid på fem år?

Socialdemokratiska arbetarpartiet har stora problem sedan Göran Persson lyft sin överdimensionerade rumpa från de förtryckta medarbetarna. Nu kan de andas lite friskare luft och åtskilliga är de som tar tillfället i akt att skjuta sitt parti i sank med effektiva missiler. Wanja Lundby är den senaste i raden, Per Nuder en tidigare och Sahlin, som talar som om hon gråter, är inte dålig hon heller i det avseendet.

På lokalplanet representeras denna skara av Hans-Inge Sjögren. Det är en olycka för vänsterrörelsen det som sker och en fara för demokratin.

I mitt fall också för rättssäkerheten. Hur många tror att Hans-Inge Sjögren kommer att betala tillbaka sin andel av advokatarvodet till oss kommuninvånare? 8873 kronor. Är det någon som vågar ta vadet?

Och de förmodligen 100000 tals kronor som målet kostat i övrigt, det får vi småfolk betala med skatten. För så går det till när överheten vill leka kränkt.

Välkommen till rättegång 20 april kl 09.00, Lars Glimvik!

Polisförhöret av Lars Glimvik är det märkligaste i hela målet. Själv har jag under ett ganska långt liv mött en och annan kvinna som jag varit väldigt intresserad av, var och en förtjusande på sitt sätt. Nu påstår Lars Glimvik, nyss fyllda 65, att jag efter dessa kvinnor skulle vara så våldsamt kåt på….. Lars Glimvik!!! att jag trakasserat honom sexuellt?! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, host, host. Hur har jag gjort då? Har jag daskat honom på hans lilla rumpa? Eller kanske tagit honom på brös… nä, det funkar väl inte på en man, eller? Jag vet inte hur man gör med en man, får kanske fråga mina homosexuella bekanta, eller kanske Lars själv. Men, kanske ändå…

För några år sedan mötte jag Glimvik utanför stadshuset, vid torget, där han kom i sin lilla gröna käcka jägarhatt och sa att: -Du har ingen chans i rättegången Helge! När jag tänker efter, var det inte några väderbitna män i vänthallen vid Pressbyrån som vände sig om efter jägarhatten? Han kanske har något ändå, Lars Glimvik, som jag har förbisett.

Annars kan man ju undra hur det står till med hans självbild. Är han uppblåst självgod och anser sig hedrad av att tro sig vara uppvaktad av den, enligt HN, i stadshuset avskydde och hatade kommunkritikern Helge Rudling?

Eller är det tvärtom så att hans självbild är så negativ att han anser sig få vara glad att bli uppvaktad av en 60 årig gubbe, lönnfet, canceropererad, impotent och steril? Ja, ingen lär veta svaret utom Lars Glimvik själv.

För egen del har jag ställt samman 45 frågor till Glimvik inför rättegången. Sällan kommer väl någon att bli så avslöjad som då. För kanske är väl Glimviks överslagsbetonade handling att förtala mig för sexuella trakasserier ett valhänt försök att – få tyst på Rudling.. precis som han säger i polisförhöret.

Kränkt är han inte, så vad han åtalar mig för har jag ingen aning om. Men tyst på kommuninvånare som kritiserar omdömeslösa politiker och dessutom tjänstemän som bryter mot lagen och trakasserar enskilda, det vill Lars Glimvik få, det står helt klart. Lagbrotten reagerar han inte mot.

Är det någon som tror han lyckas? Han får väl flytta till någon slags banandiktatur i så fall. Eller är det där han haft sin politiska gärning hela tiden, kanske?

Nästa artikel handlar om Gerd Johansson, nu kommunchef i Waxholm med tiotusen kronor i månaden i lön. Jag måste skynda mig, veden är färdigkluven nu och rättegången kommer snart.