Varbergs tingsrätt JO-kritiserad, igen. Och igen.

Varbergs tingsrätt har genom decennier haft handläggningstider som inte kan anses rimliga ur rättssäkerhetssynpunkt. Många är de medborgare som fått vänta, och vänta, och vänta på att en senfärdig tingsrätt skall utföra de uppgifter som åligger den.

Nu har JO ännu en gång kritiserat tingsrätten för orimliga handläggningstider i ett ärende.

Men tittar man efter finner man att tingsrättens oskicklighet sträcker sig långt bak i tiden, med kännbara följder för den enskilde. I ett mål har tingsrätten till och med brutit mot Europakonventionen på grund av sin senfärdighet och satt ut huvudförhandling 1,5 år efter att preskription inträtt.

Håkan Nyberg är ansvarig lagman och chef för tingsrätten. Han har visserligen gjort vad han kunnat för att uppmärksamma bristerna hos sin egen tingsrätt, men han har inte på något sätt varit framgångsrik i sina ansträngningar. Gång på gång skyller han på underbemanning och för hög arbetsbörda, men problemet kvarstår oföränderligt år efter år, till men för rättssäkerhet och enskilda.

RMSS har som enda utomstående instans reagerat på det orimliga i att en tingsrätt genom decennier fortsätter att skylla sina misstag på underbemanning och arbetsbörda, utan att något händer för att avhjälpa problemen. Därför har vi överlämnat till JO att bedöma huruvida Varbergs tingsrätts tillkortakommanden är förenliga med de lagar och stadgar som reglerar dess verksamhet.

110511 bekräftar JO Jan Pennlöv att tingsrättens arbetssätt inte på något sätt bryter mot statens instruktioner för dess verksamhet. Eviga handläggningstider, brott mot Europakonvention, åsamkande av ekonomisk skada och personligt lidande hos enskilda till följd av tingsrättens senfärdighet är vad svenska medborgare har att acceptera, enligt lagstiftning och Jan Pennlöv.

Tillsammans med andra företeelser i dagens samhälle, som t ex slavliknande Fas 3 arbete, konsekvent omfördelning av ekonomiska resurser från sjuka till friska, från svaga till starka, från arbetslösa till arbetande, avslag från försäkringskassa utan överklagbara motiveringar, blir det allt mer uppenbart att de fascistoida dragen i vår samhällskropp gör sig breda under alliansens överinseende.

JO Pennlöv gör sitt till.