Falkenbergs kommunledning särskolemässig?

Falkenbergs kommun har placerat en normalbegåvad elev i skola för utvecklingsstörda och hjärnskadade. År efter år efter år har eleven fått en utbildning som är anpassad efter begåvningshandikappade  och hjärnskadade skolbarn, med utbildning och betyg som inte på något sätt duger i dagens samhälle.

Alla dessa år måste den felaktigt placerade eleven nu läsa in igen, förutom att bygga upp det raserade självförtroende som Falkenbergs kommun orsakat.

Nedanstående politiker/tjänsteman anser att det inte är fel att placera normalbegåvade elever i särskola under såväl grundskoletid som gymnasietid. Därför vägrar de att på något sätt kompensera eleven för den skada hen har lidit, trots att skolinspektionen allvarligt kritiserat kommunens agerande, trots att placeringen genomförts på lösa boliner utan tillräckliga utredningar och trots att psykologiska utredningar visat att eleven var normalbegåvad.

Istället använder de en halv miljon av kommuninvånarnas pengar i advokatkostnader och mantimmar för att själva slippa ta ansvar för kommunens övergrepp mot den försvarslösa eleven.

Jörgen Frostlund.                                 Gun-Marie Stenström (m)

                                  

Skolchef,  Bun.                                             Ordf kommunfullmäktige

 

Marie-Louise Wernersson (c)               Kerstin Angel (c)

                               

Kommunråd                                               Ordf barn- o utbildningsnämnden

(Samtliga foton Falkenbergs kommun.)

Det har som förklaring till ovanståendes övergrepp  anförts att de möjligen själva gått i särskola, vilket inte varit felaktigt enligt dem själva. Kanske har det lagt grunden för den fientlighet gentemot särskoleelever som också medför att  de kommer att ta pengar från särskoleelever för att ge till normalbegåvade elever så att de ska kunna ha två lärare samtidigt i varje ämne.

Kanske är det också därför de vill köra ut särskoleeleverna långt ut på landet ” för att det blir billigare så”. ( Angel)

Vid kontroll visar det sig emellertid att samtliga genomgått normalskola med goda vitsord, låt vara att Angel inte är någon språkmänniska. Det finns därmed ingen anledning att tycka synd om dem i syfte att urskulda dem för deras omdömeslöshet, med denna bakgrund.

Deras egentliga handikapp är emellertid många gånger värre. Dels den otäcka maktens arrogans de visar mot kommuninvånarna genom att begära att de skall godta en direkt lögn, att det inte är fel att placera normalbegåvade i särskola, vilket dessutom är ett lagbrott,

Dels den totala avsaknad av medkänsla och empati för den drabbade eleven som gör att de hellre lägger ut en halv miljon av skattemedel än att de tar sitt ansvar och ger eleven den hjälp hen behöver att ta igen det som missats genom åren.

Och inte blir det bättre av att Frostlund, i offentliga handlingar och i pressen, fortfarande hävdar att kommunen ” inte gjort fel”, vilket innebär att han mot bättre vetande påstår att den drabbade eleven är antingen utvecklingsstörd eller hjärnskadad. Eller möjligen både och, ingen vet vad som försiggår i Frostlunds förstockade huvud. Att han därmed förgriper sig på en försvarslös skolelev är inget han bryr sig om.

Hur som helst, Jörgen Frostlunds trovärdighet inför kommunens skolelever är och förblir noll, det lär ingen kunna ändra på, liksom det faktum att ansvarslösa falkenbergspolitiker lever högt på att vanliga människor helst inte vill ägna sig åt politik.