190318. Ängskolan i Skene. Allt fler elever och föräldrar missnöjda med skolans bristfälliga anpassning till elevernas förutsättningar.

TILL BUN, MARKS KOMMUN. Kopia rektor Jeanette Nyström samt Skolinspektionen.

 

RMSS erfar att arbetet med att anpassa skolans verksamhet efter elevernas förutsättningar blir sämre och sämre. Detta är allvarligt, i synnerhet eftersom elever med speciella förutsättningar, såsom t ex olika former av bokstavshandikapp, får en tillvaro i och även utanför skolan som i allt fler fall gör livet mycket svårt att stå ut med.

Av stor betydelse är dessutom att skolan vid sådana tillkortakommanden gör sig skyldig till lagbrott, eftersom det föreligger en lagstadgad skyldighet för skolan att göra just detta, anpassa verksamheten efter varje elevs förutsättningar.

Vad gäller Ängskolan i Skene kommer allt fler rapporter om elever som mår allt sämre till följd av skolans bristande förmåga att skapa en fungerande tillvaro i skolan. Då skolan själv påstår att dess verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att den bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, förefaller det rimligt att den har förmåga att  ställa följande material till förfogande, om vilket, med hänvisning till Tryckfrihetsförordningens andra kapitel, vari stadgas skyndsamhet vid handläggande av ärenden angående allmänna handlingar, härmed framställes:

Ang elever med bokstavshandikapp, ex ADHD etc.

1.Systematisk plan för undervisning av elever med bokstavshandikapp, ex asperger, ADHD etc.

2.Redovisning av vilken formell kompetens skolans lärare har för undervisning av dessa elever.

3. Redovisning av hur många av skolans elever som ingår i denna målgrupp, alltså hur stort behov av anpassad undervisning som föreligger.

4. Redovisning om vilka åtgärder som i praktiken genomförts för att anpassa undervisningen till dessa elevers förutsättningar.

5. Utvärdering av hur resultatet av den anpassade undervisningen överensstämmer med aktuella elevers och deras målsmäns förväntningar, liksom med vad skollagen kräver.

6. Fullständig personakt, med undantag för sekretessbelagda uppgifter, för ansvarig rektor, Jeanette Nyström.

 

Tacksam för info enligt ovanstående 6 punkter. Besvaras inte framställningen snarast, brott mot TFF, kommer Bun att JO-anmälas. Vid vägran att förete de begärda uppgifterna kommer beslutet att överklagas till kammarrätten.

 

RMSS

 

 

Helge Rudling

Vesslunda 324

311 96 Heberg.