Alla inlägg av rmss

Tjänstemän anmäls

Kommunen stängde som bekant ner första inkarnationen av vår hemsida. RMSS har begärt namn och personnummer på de tjänstemän vars befattningar kommunens informationsansvarige har angivit. I en senare artikel förklarar kommunen att nedstängningen har skett på grund av att en kommuninnevånare skrivit ”aggressiva artiklar”.

Kommunens agerande tycker vi på RMSS är besynnerligt likt vad som förekom i det gamla Ryssland. Faktum är att vi har talat med en person från Ryssland om detta och han tycker sig känna igen de gamla maktstrukturerna från den kommunistiska diktaturen i just dessa stycken. Kommunister kan man dock inte påstå att kommunchef [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url] och co är. Snarare lutar det väl åt Pinochet till, även om kommuninnevånarna avrättas i lokalpressen istället för på fotbollsplaner.

Så snart vi fått namn och personnummer på de ansvariga, kommer vi att beställa passbilder och presentera dem på hemsidan. I syfte att testa om de även gjort sig skyldiga till lagbrott, kommer vi att anmäla dem till JO, JK och KU. Detta är långt ifrån säkert eftersom lagstiftaren knappast kunde förutse en så låg nivå hos kommunala befattningshavare.

Bilden av förtryckarna i Falkenberg kommer då att spridas, vilket vi hoppas bidrar till att en uppryckning av den politiska moralen kommer till stånd. Det har ju kommit in en del nya politiker som ännu inte komprometterat sig. Vi får hoppas på dem.

Hästslakten

Angående miljö- och hälsoskyddsnämndens sätt att döda fem fullt friska hästar, torde detta utgöra intressant information för den hästintresserade som eventuellt ämnar söka sig till Falkenbergs kommun. RMSS hänvisar till utförlig beskrivning av ärendet genom denna artikel, hämtad från [url=http://www.boven1758.com][u]boven1758.com[/u][/url].

[url=http://www.boven1758.com/hastarna.htm][u]Tryck här[/u][/url] för att läsa artikeln på bovens hemsida.

[quote]
Med benäget tillstånd från Familjejordbrukarnas tidning publiceras den här artikeln

[b]FALKENBERG HÄSTKOMMUNEN[/b]

KOMMUNSTYRELSEN HAR BESLUTAT ATT FALKENBERG SKALL VARA EN HÄSTKOMMUN!

har säkert fått många att höja på ögonbrynen, med tanke på hur ansvariga tidigare behandlat ägare av fritidshästar. Vi har tidigare kort skrivit om hur myndigheterna slaktat paret Gull-Britt och Eskil Lundgrens hästar. Den 15 april 1998 blev de fråntagna sina fem hobbyhästar. Polisen, under ledning av Jim Davidsson i Falkenberg, infann sig tidigt på morgonen med slakttransportbil från Dalsjöfors Slakteri och omhändertog Lundgrens fritidshästar, som bestod av fem travhästar, varav ett fint avelssto och hennes avkommor, vilka hade framstående travhingstar som fäder. Där fanns bl a en treårig hingst, som var inkörd och som Eskil hade börjat träna för att så småningom kunna kvala in till start.

Lundgren har varit egen företagare och hade en plåtfirma med tiotalet anställda. Han hade sina travhästar som hobby. Efter en svår olycka, där Eskil föll ner från ett bygge och skadade sig illa i sina armar, har han haft sina hästar som terapi och med lite hjälp har han klarat att passa sina hästar och det var verkligt välskötta djur som gick i rasthagarna utanför bostaden i Falkenbergs utkant. De inhystes nattetid i enkla stallar och gick dagtid alltid ute, som hästar bör göra. Samtliga hästar var friska och försäkrade till ett sammanlagt belopp på 250 000:-.

Planeringen av omhändertagandet utfördes av vik närpolischefen. Beslutet att omhänderta hästarna fattades av Länsstyrelsen 1998-04-03. I beslutet är föreskrivet att: ”Hästarna skall i samband med omhändertagandet besiktigas av veterinär”, något som inte verkställdes.

Bakgrunden till omhändertagandet var att kommunen fått en övernitisk kvinnlig djurskyddsinspektör, Ullika Vikström, som ansåg sig stå över lagen och införde den lag som trädde i kraft den första januari 1999, redan 1997. Med ytterst blygsamma kunskaper om hästar och hästskötsel började djurskyddsinspektören inspektera Lundgrens hästar och stall. Trots att ”fritidshästar” var undantagna från tillsynen utfärdade hon inspektionsprotokoll och tillsynsavgifter, avgifter, som Lundgrens vägrade betala då de ej ansåg sig ha skyldighet till detta. Då intensifierade inspektören sin förföljelse av Lundgrens och hon nöjde sig inte längre med att inspektera själv, hon infann sig med poliseskort. Då dessa inspektioner genomfördes i strid mot lagen borde kanske någon klocka pinglat hos lagens väktare att inte allt stod rätt till. Men ”lagens väktare” vaknade inte. Djurskyddsinspektören kunde med hjälp av polisens handräckning fortsätta sin samhällsdestruktiva verksamhet, som ledde till tillslaget i gryningen den 15 april 1998 och som resulterade i att de fem fritidshästarna slaktades. Att omhändertagandet stod i strid med gällande lag framstår som klart, genom att regeringsrätten avkunnat en prejudicerande dom i ett precedensfall i Västmanland, där myndigheterna omhändertog två fritidshästar för att de saknade ligghall. Efter åtta år slog Regeringsrätten fast att ”fritidshästar inte omfattas av de generella djurskyddsbestämmelserna”, och de båda hästarna skulle återlämnas till ägaren. Det kan därmed anses som tämligen klart att makarna Lundgren utsatts för ett justitiemord, genom ”mordet” på de fem fritidshästarna. Hur planeringsansvarige polis gick tillväga kan läsaren se på nedanstående PM från 2000-01-17.

Makarna Lundgren driver sin kamp vidare och har fått svar på en framställan till Länspolismästare Krister Jacobsson, där han den 24 oktober meddelade att polisen påbörjat en granskning av ärendet. Hur Falkenberg som ”hästkommun” i framtiden kommer att beslagta fritidshästar skall bli intressant att se![/quote]

iFalkenberg.nu i lokal tidning

Den halländska morgontidningen [i]Hallands Nyheter[/i] publicerade idag, Torsdag den 30e, en artikel gällande iFalkenberg.nu och dess nedstängning.

I artikeln, som är skriven av Per Fäldt, konstaterar Helge Rudling att [i]”Kommunens agerande mot hemsidan visar hur det står till med yttrandefriheten i kommunen. Förutom att flytta hemsidan till en annan server, överväger han att polisanmäla kommunen för ”obstruerande av tryckfrihetsförordningen”.”[/i].

Hela artikeln finns att läsa [url=http://www.hn.se/a_n2_standard.php?id=162748&avdelning_1=109&&avdelning_2=167][u]här[/u][/url].

[img]../../../images/news/030130-hn.jpg[/img]

Kommunen stängde iFalkenberg.nu!

Enligt [i]Li Cornish Hilker[/i], informationsansvarig på kommunen, var det efter ett möte med kommunråd, kommunchef och flera förvaltningschefer som det bestämdes att sidan skulle stängas.

Webbhotellet kontaktades och efter hot om polisanmälan togs sidan offline omgående.

[i]”Det känns lite konstigt eftersom kommunfullmäktige under mycket lång tid informerats om arbetet med hemsidan och senast 020916 fick ta del av innehållet utan några negativa synpunkter.”[/i] -säger Helge Rudling.

Nämnas skall också att Falkenbergs kommun inte har kontaktat oss en enda gång med kommentarer, förslag eller riktlinjer vad gäller innehållet på hemsidan.

Sidan är nu online igen, vi har ett flertal servrar att växla mellan om kommunen skulle få för sig att än en gång tysta ner allmänheten. Vi är alltid intresserade av serverplats med (till skillnad från vår första provider) rimliga avtal.

När man nu besöker iFalkenberg.nu kommer man till en huvudsida där man kan se serverstatus och liknande. Bokmärk eller besök alltid [b]www.iFalkenberg.nu[/b] först för att få tillgång till senaste servern.

Anders Ranhög

[img align=right]../../../images/photo/bygg-ranhog1-1.jpg[/img]
Anders Ranhög är byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, med ytterst medelmåttiga meriter. Ranhög obstruerar plan och bygglagen genom att förhindra kommuninnevånare att utan bygglov bygga ekonomibyggnader med motiveringen att ”…jordbruksverksamheten inte är huvudsaklig ariell näring”.

Detta innan jordbruksverksamheten startats upp, vilket inte kan ske innan ekonomibyggnaderna färdigställts.

Ranhög vägrar lämna ut allmänna handlingar, vägrar ta emot information, hittar på egna ord (t ex ariell) som inte finns, vägrar definiera sin och lagstiftningens syn på jordbruk, kräver att hö, halm, jorbruksredskap, verktyg och liknande skall förvaras under öppen himmel etc etc.

Ranhög vägrar även svara på frågor angående hans egna definition av konstnärligt värde på skulpturer. Han vägrar även att ta emot besök från allmänheten.

Ann-Britt Ek

[img align=right]../../../images/photo/miljo-ek1-1.jpg[/img]
Vice ordföranden i miljö och hälsoskyddsnämnden. Försvarar sin djurinspektör som medvetet dödar en mängd friska och välnärda djur med motiveringen att de är sjuka och undernärda.

I tidningen uttalar hon sig offentligt nedvärderande om grundlagstiftningen och anser att tryckfrihetsförordningen tillhör demokratins avigsida.

Anna-Lena Sellergren

[img align=right]../../../images/photo/soc-sellergren1-1.jpg[/img]
Anna-Lena Sellergren är avdelningschef på socialförvaltningen. Sellergren hittar på egna lagparagrafer vilka hon hänvisar till för att vilseleda allmänheten. Hon använder sig av känsliga uppgifter i vårdnadsutredningar för att okynnesanmäla allmänhetens yrkesverksamhet för tillsynsmyndigheten.

Sellergren ljuger medvetet och sprider negativa rykten om enskilda kommuninvånare. Sellergren underlåter att diarieföra inkomna handlingar, samt att lämna ut allmänna handlingar till allmänheten.


Under alternativet [u]nerladdningar[/u] i menyn till vänster finns filmen [i]Arne i klistret…[/i] där Sellergren samt en utredare, Arne Bengtsson, ses i funktion.

Börje Tönsgård

[img align=right]../../../images/photo/kommun-tonsgard1-1.jpg[/img]
Börje Tönsgård, kommunfullmäktiges ordföranden, vägrar ta ansvar för en socialförvaltning i förfall. Han hänvisar alla synpunkter på socialförvaltningen, klagomål från kommuninnevånarna till socialförvaltningen själv.

Skälet är att han inte vill förarga sina politikerkollegor i bygglovsnämnden eftersom han vill bygga mot planen i strandnära område.

Gerd Johansson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-johansson1-1.jpg[/img]
Gerd Johansson är kommundirektör, rekryterad inom kommunen. Hennes två företrädare kom utifrån kommunen och stod inte ut mer än en kort tid.

Gerd Johansson har kostat kommuninnevånarna 600.000 genom helt onödigt schabbel med en biblioteksfaktura.

När hon får uppdrag att utreda försäljning av kommunalt elverk, kopierar hon utredning gjord i Mölndals kommun. De flesta utom Johansson anser förfarandet märkvärdigt.

Östen Nilsson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-nilsson1-1.jpg[/img]
Östen Nilsson, f d kommunråd, ondgjorde sig ofta på Hallands Nyheters insändarsida över de kommuninnevånare som lyfte fram negativa fakta i syfte att åstadkomma en förbättring.

Östen kallade dem gnällspikar.

Själv hade han inget annat syfte därmed än att sopa oegentligheter under mattan, lura kommuninnevånarna och förhindra en positiv utveckling.

Östen var därmed själv den största gnällspiken av alla, vilket han saknar förmåga att inse.