Kategoriarkiv: iFalkenberg

Slaget i Tingsrätten

I Falkenbergs kommun råder enligt RMSS erfarenhet hos en klick av politiker och tjänstemän, främst i kommunledning, kommunfullmäktige och kommunstyrelse, men även inom några viktiga nämnder och förvaltningar, t ex socialförvaltningen, en utpräglad antidemokratisk inställning till de uppgifter som ska utföras och till den allmänhet som är deras uppdragsgivare och från vilken de bemärkta tjänstemännen och politikerna får sina löner resp arvoden.

RMSS har i snart 20 års tid, i början genom sin talesman, senare genom hela gruppens förenade arbete , försökt hävda kommuninvånarnas rätt till att slippa bli kränkta av kommunala befattningshavare. Dessa kränkningar har bestått av rena lagbrott, lögner, påhittade lagparagrafer, allmän ovilja och ibland ren ondsinthet.

Slaget i tingsrätten i Varberg, vilka är omständigheterna,

VAD SÄGER LAGEN?
—————————————————————————————————-

Inom kort står ett medeltida slag i tingsrätten i Varberg, en kommunal attack mot grundlagsfästa fri- och rättigheter. De som strider är:

För demokrati,yttrandefrihet och den lilla människan: RMSS ,rörelsen mot samhällets
sönderfall

Mot demokrati,yttrandefrihet och mot den
lilla människan: FALKENBERGS KOMMUN
NIO TJÄNSTEMÄN och
POLITIKER, EN ADVOKAT, EN
ÅKLAGARE

(Kommunrådet Ingemar Johansson ,
(c) är polis, har anmält RMSS
till sina kollegor, hans arbetskamrat
åklagaren har beslutat om förunder-
sökning, hans arbetskamrater har
genomfört förundersökningen,
nämndemännen är Johanssons poli-
tikerkollegor,kanske också parti-
bröder.)

Övermakten är enorm, men RMSS kommer inte att ge upp den viktiga kampen för demokratiska rättigheter också i Falkenberg.

BAKGRUNDEN

I Falkenbergs kommun råder enligt RMSS erfarenhet hos en klick av politiker och tjänstemän, främst i kommunledning, kommunfullmäktige och kommunstyrelse, men även inom några viktiga nämnder och förvaltningar, t ex socialförvaltningen, en utpräglad antidemokratisk inställning till de uppgifter som ska utföras och till den allmänhet som är deras uppdragsgivare och från vilken de bemärkta tjänstemännen och politikerna får sina löner resp arvoden.

RMSS har i snart 20 års tid, i början genom sin talesman, senare genom hela gruppens förenade arbete , försökt hävda kommuninvånarnas rätt till att slippa bli kränkta av kommunala befattningshavare. Dessa kränkningar har bestått av rena lagbrott, lögner, påhittade lagparagrafer, allmän ovilja och ibland ren ondsinthet.

JO och kammarrätt har vid många tillfällen ställt upp på RMSS sida, men det har tyvärr inte haft annat än undantagsvisa positiva effekter på den kommunala förvaltningen.

ORSAKEN är att lagstiftningen på papperet är lika för alla, men i verkligheten inte är det alls.

TJÄNSTEMANNAFRÄLSET

Sedan tjänstemannaansvaret togs bort visar det sig, bl a genom JO´s beslut, att tjänstemän i tjänsten, skriftligen eller dokumenterat på andra sätt, fritt kan ägna sig åt att

  Utföra usla arbetsinsatser
  Bryta mot tryckfrihetsförordningen
  Underlåta att diarieföra inkomna skrivelser
  Hitta på lagparagrafer som inte finns
  Gömma sig för allmänheten bakom dörrposter
  Attackera allmänheten med våld
  Vägra att ge saklig information
  Ljuga
  Sabotera plan o bygglagen
  Hänvisa till sina döda tvillingsyskon, vilka aldrig funnits
  Diagnosticera kommuninvånare som psykiskt sjuka
  Beskylla kommuninvånare för oduglighet i deras arbeten
  Bedöma dem som färdiga för länssjukvården
  Okynnesanmäla kommuninvånare till tillsynsmyndighet
  Medverka till att kommuninvånares hemsidor stängs ner
  Förtala kommuninvånare i massmedier, tidningar och TV

för att ta några exempel som kan ledas i bevis. Frälset består i att högst några av dessa övergrepp på sin höjd kan föranleda vad vi i RMSS numera kallar ett ”JO-gnäll” som inte förpliktigar till någonting.

När allmänheten vågar protestera, leder det till åtal om ärekränkning, såvida inte den enskilde tvingas till tystnad dessförinnan.

RMSS kan konstatera att en anmälning mot Falkenbergs kommuns talesman, Li Cornish Hillker, läggs ner trots att hon i officiell skrivelse, diarieförd? hävdar att RMSS talesman är psykiskt sjuk. Orsaken är att det saknar ”allmänt intresse”.

När kommunen anmäler RMSS talesman för att han anmält byggnadsinspektör Anders Ranhög till JO för brott mot tryckfrihetsförordningen, åtalas talesmannen direkt av chefsåklagare Margareta Bong. Orsaken är att det är av ” allmänt intresse”.

NÄR ANTIDEMOKRATISKA MYNDIGHETSPERSONER ANMÄLER ENSKILDA KOMMUNINVÅNARE ÄR DET ”AV ALLMÄNT INTRESSE” OCH ÅTAL VÄCKS

NÄR KOMMUNINVÅNARE ANMÄLER ANTIDEMOKRATISKA MYNDIGHETSPERSONER FÖR SAMMA SAK ÄR DET INTE AV ALLMÄNT INTRESSE OCH ANMÄLNINGEN SKRIVS AV.

Inom detta område kan omdömeslösa kommunala befattningshavare utveckla ett vidsträckt fält av smått otroliga övergrepp mot kommuninvånarna utan att riskera något annat än möjligen ett litet ”JO-gnäll”. Där är det nya frälset.

I tingsrätten kommer det på målsägarsidan att sitta de nio sämsta och mest omdömeslösa politikerna och tjänstemännen i Falkenbergs kommun. Det som kvalificerat dem för detta omdöme är att de genom polisanmälningar mot allmänheten vill hävda sin rätt att fortsätta kränka kommuninvånare, försvåra och fördystra deras tillvaro i de fall de finner det angeläget att så sker, bl a genom att tillgripa medel som beskrivits här.

Det vapen som dessa oskickliga befattningshavare tillgriper är åtal för ärekränkningsbrott, i detta fall genom att anse sig ”förtalade”.

RMSS kommer i rätten att använda ärekränkningslagen som den kommenteras i ”Kommentar till brottsbalken 1” och vi kommer här och nu att lista vad RMSS tycker är intressant i målet. Och den som är intresserad kan ju själv försöka bedöma vem som egentligen har rätten på sin sida, de illasinnade politikerna/tjänstemännen eller lilla vanliga RMSS.

Det bör kanske nämnas att den advokat som ställer upp på myndigheternas sida mot den lilla människan är från Rosengrens advokatbyrå i Göteborg, södra Larmgatan, och heter Mikael Claes. Åklagaren som engagerat sig för de falkenbergska myndigheterna heter Margareta Bong, åklagarkammaren i Halmstad.

UR KOMMENTAR TILL BROTTSBALKEN 1
5 KAP OM ÄREKRÄNKNING

ÄRA: Den aktning och det anseende som en person åtnjuter bland sina medmänniskor, hans goda namn och rykte.

Skälet till att kränkning av en persons ära är kriminaliserad, framgår bl a av departementschefens definition vid 1958 års lagrådsremiss:

– Människan i ett samhälle, icke minst i ett modernt samhälle,
är hänvisad att på olika sätt och på olika plan leva i gruppgemenskap med andra. Om därför någon angriper någon annan genom att om honom utsprida nedsättande uppgifter och därigenom försöka inrikta gruppens känslor mot honom så kan detta vara ett farligt angrepp, som för den angripne kan leda till uteslutning ur gruppgemenskapen eller försvårande livsbetingelser på olika sätt. Däri ligger förtalsbrottets natur och grunden till dess kriminalisering.

Åklagare Bong likställer i sin stämning av RMSS, detta med att anmäla oskicklig tjänsteutövning till JO, länsstyrelse och ansvarigt kommunorgan. RMSS delar inte Bongs uppfattning.

RMSS anser inte heller att anmälningar mot oskickliga tjänstemän skall kriminaliseras med motiveringen att deras ”goda namn och rykte” därigenom skulle vara i fara. Det torde vara tjänstemännens ogärningar som i sig själva utgör den självförvållade faran.

I målet hänvisar åklagaren till följande skrivning:

-Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt
eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning,
dömes för förtal till böter.

Dock bortser Bong från följande:

-Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till
omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att
uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till
ansvar.

RMSS ämnar, med tingsrättens tillåtelse, bevisa att de lämnade uppgifterna och omdömena var såväl försvarliga med hänsyn till omständigheterna samt att de dels var sanna, dels att det i övrigt fanns och finns skälig grund för dem . Självklart hävdar RMSS därmed att någon kränkning av någons ära ej har skett, samt att vi medborgare har såväl demokratisk som moralisk skyldighet att värna om såväl demokratin som rättssamhället i de fall vi utsätts för motsvarande kränkningar, som skett och sker i Falkenbergs kommun.

Dock definierar brottsbalken och kommentarerna därtill sedvanliga uttryck på speciella sätt. I det följande nämns lagskrivningar och kommentarer först, varpå följer RMSS argument:

DEN SOM UTPEKAR NÅGON SOM BROTTSLIG ELLER KLANDERVÄRD……

-I båda fallen skall det vara sådana uppgifter som kan draga med sig andras missaktning, det måste alltså vara fråga om en brottslighet eller ett klandervärt levnadssätt av allvarligare beskaffenhet. I olikhet mot äldre rätt är ej avsett att beskyllningen om brott alltid skall anses nedsättande för den beskylldes anseende. Endast om brottet i det särskilda fallet är av beskaffenhet att ådraga den beskyllde andras missaktning kan ansvar för förtal ifrågakomma. Ex är lindrig trafikförseelse eller annan ordningsförseelse. ( S.219 kom till BrB)

RMSS: Det brott som i de flesta fall har begåtts av falkenbergska tjänstemän är brott mot tryckfrihetsförordningen, grundlagen. Huruvida ett brott anses som varande av ” allvarligare beskaffenhet” kanske kan avgöras genom att titta på straffsatsen. För åtskilliga brott av enklare natur, felparkering , fortkörning med 3 km på motorväg etc, utkräves bot på 300-600 kronor, resp böter på ca 800. För brott mot grundlagen utdömes inget annat än i bästa fall ett ”JO-gnäll”, som inte leder till någonting. Någon missaktning av den lagbrytande tjänstemannen kan därmed inte uppkomma, eftersom vare sig JO eller någon annan betraktar det som ett allvarligt brott, varför det begås igen och igen och igen, årtionde efter årtionde.
RMSS tycker inte att det är en godtagbar tjänsteutövning, dock.

…I SITT LEVNADSSÄTT…

RMSS: Brottsbalkskommentarerna ger flera exempel på vad som avses med levnadssätt, de flesta innebärande beskyllningar om fylleri etc. I föreliggande mål finns ingen tvekan om att kritiken gäller tjänsteutövning och inte levnadssätt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott skriver 030304: -Helge Rudling har under lång tid skrivit brev till Falkenbergs kommun innehållande nedsättande påståenden om politiker och tjänstemän inom kommunen med avseende PÅ DERAS AGERANDE INOM KOMMUNFÖRVALTNINGEN.

Åklagarens påstående att det skulle gälla LEVNADSSÄTT saknar alltså all grund. Som ytterligare bevis kommer att stort antal skrivelser att företes i vilka det uttryckligen anföres att processen har som syfte att kvalitetshöja den undermåliga falkenbergska kommunförvaltningen i de fall detta bedöms som önskvärt.

ELLER ELJEST LÄMNAR UPPGIFT SOM ÄR ÄGNAD ATT UTSÄTTA DENNE FÖR ANDRAS MISSAKTNING

RMSS: Det torde knappast med allvar kunna hävdas av åklagarsidan att 20 års arbete med tusentals skrivna sidor och investeringar i broschyrer och stickers på 20000:- skulle vara ”ägnade att ” utsätta byggnadsinspektör Anders Ranhög, för att ta ett exempel ur högen av oseriösa tjänstemän, för ” andras missaktning”. Det torde knappast ens föreligga risk att Ranhög et concortes själva skulle uppfatta sig som så viktiga personer.Eller???

FÖR STRAFFBARHET FÖRUTSÄTTES SLUTLIGEN ATT UPPGIFTEN GENOM SITT INNEHÅLL SKALL VARA ÄGNAD ATT UTSÄTTA DEN BESKYLLDE FÖR ANDRAS MISSAKTNING.

RMSS: Straffbarhet kan alltså inte föreligga i detta mål, enligt brottsbalken, eftersom syftet att utveckla förvaltningen är extremt tydligt. Men åklagare, kommunaladvokat och tingsrätt skall ju naturligtvis ha utrymme att tycka annorlunda…

ÄVEN OM EN HANDLING I ETT VISST FALL UPPFYLLDE DE FÖR FÖRTAL UPPSTÄLLDA BROTTSFÖRUTSÄTTNINGARNA KUNDE GÄRNINGSMANNEN VARA ATT ANSE SOM STRAFFRI PÅ GRUND AV S K INTRESSEKOLLISION. HÄRMED AVSES SÅDANA FALL DÄR NÅGON HANDLAT FÖR ATT FRÄMJA ETT ALLMÄNT ELLER ENSKILT INTRESSE OCH BEHOVET ATT TILLGODOSE DETTA INTRESSE BEDÖMES SOM STARKARE ÄN BEHOVET AV SKYDD MOT ÄREKRÄNKNING.

RMSS: Att det allmänna och enskilda intresset för kvalitetshöjning av falkenbergsk kommunal tjänsteutövning är stort utgör ingen hemlighet. Läs övergreppen i inledningen och tänk på att de bara är exempel. Den frustration, vanmakt, förtvivlan och hopplöshet som inte sällan leder till depression och ibland fram till och i olyckliga fall också över gränsen för självmord hos kommuninvånare som utsätts för de kommunala övergreppen utgör tillsammans med de demokratifientliga kommunala inslagen i förvaltningen ett hot mot enskilda och allmänna intressen som är av betydligt större dignitet än att byggnadsinspektör Ranhög och f d kommunchef Gerd Johansson anser sig hotade av uteslutning ur gruppen, vilken nu det kan vara.

ÅTGÖRANDEN AV PERSONER SOM PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT TILLHÖR OFFENTLIGHETEN T EX DE SOM INTAGER EN FRAMSKJUTEN STÄLLNING INOM DET POLITISKA LIVET ELLER SOM ELJEST FRAMLÄGGER SIN VERKSAMHET TILL ALLMÄNHETENS BEDÖMANDE ÄR SÅLUNDA UNDERKASTADE EN ALLMÄN KRITIKRÄTT SOM I ICKE OVÄSENTLIG GRAD BEGRÄNSAR ÄREKRÄNKNINGSBESTÄMMELSERNAS RÄCKVIDD

RMSS: Självklart förhåller det sig på detta sätt i en demokrati. Politiker och tjänstemän ska inte kunna missköta sina uppgifter och kräva att de skall kunna göra detta oförhindrat och opåtalat. Problemet i Falkenberg är att flera av dessa oskickliga tjänstemän anser sig vara privatpersoner i tjänsten. De känner sig därför kritiserade privat när kommuninvånare reagerar mot deras oskickliga tjänsteutövning. Detta förhållande i sig är ett av flera bottenmärken när det gäller falkenbergsk tjänsteutövning.

TILL SKILLNAD FRÅN VAD SOM GÄLLER VID FÖROLÄMPNING ÄR DET DEN ÄREKRÄNKANDE UPPGIFTENS INNEHÅLL OCH ICKE SÄTTET FÖR DESS LÄMNANDE SOM ÄR AV AVGÖRANDE BETYDELSE.

RMSS: Flera av de ”anmälande” tjänstemännen och politikerna reagerar enligt polisutredningen inte så mycket på innehållet i RMSS skrivelser, utan på det faktum att det finns på nätet och sprids till tillsynsmyndigheter. Denna inställning saknar alltså stöd i brottsbalken.

FÖR STRAFFBARHET ENLIGT 1§ FÖRUTSÄTTS DOCK ATT FRÅGA ÄR OM UTTALANDEN AV EN VISS BESTÄMDHET. DET SKALL VARA FRÅGA OM VAD SOM KAN SÄGAS VARA EN UPPGIFT ICKE BLOTT ETT VÄRDEOMDÖME.

RMSS: När inspektör Ranhög uppträder så provocerande hemma hos en kommuninvånare att dennes lilla barn bedömer det som att Ranhög måste ” ha bajs i huvet”, så hävdar Ranhög i enlighet med hans polisanmälan att detta skulle vara ”en uppgift”. Det kan så vara, RMSS tycker mer att det är ett omdöme, men Ranhög kanske har rätt. En medicinsk undersökning kanske kan ge svar på detta Ranhögska dilemma. Klart är nog att denna form av kommunal ämbetsutövning som till och med små barn reagerar mot, icke är önskvärd, oavsett Ranhögs skallinnehåll.

…UTGÅNGSPUNKTEN FÖR BEDÖMANDET AV EN PERSONS ANSEENDE ÄR DEN SOCIALA VÄRDERINGEN PÅ HANS ORT OCH INOM HANS EGEN SAMHÄLLSGRUPP ELLER PERSONKRETS…DET ÄR TILLRÄCKLIGT ATT UPPGIFTEN ÄR NEDSÄTTANDE FÖR DEN KRÄNKTES ANSEENDE I DE SÄRSKILDA KRETSAR SOM HAN TILLHÖR.

RMSS: Dessa formuleringar i brottsbalken hänför sig till den ”kränktes” levnadssätt och privatliv, vilket inte är aktuellt i detta mål. Den krets som avd chef Sellergren på socialförvaltningen, fd kommunchef Gerd Johansson, byggnadslovsnämndsordförande Ulla Rickardsson etc tillhör är deras egen. Att någon av de anmälande skulle anse övriga i gruppen ha nedsatt anseende inom gruppen är otänkbart i detta fall eftersom samtliga krampaktigt kämpar för sin rätt att kränka kommuninvånare utan att behöva ta ansvar för det.

Dock kan man tänka sig det motsatta förhållandet , vilket faktiskt är aktuellt. Det finns nämligen goda exempel på förvaltning/ tjänstemän som gör att bra jobb inom kommunen. Jag har med stor tvekan framhållit ex personalkontoret för dess otadliga sätt att sköta sina uppgifter i de avseenden där jag haft intressen. Denna positiva inställning från min sida kan lätt leda till att personalkontorets tjänstemän mobbas ut av Rickardsson, Sjögren, Ranhög ,Glimvik och övriga som vistas på en synnerligen låg kvalitetsnivå vad gäller kommunal tjänsteutövning/ utförande av politiska uppdrag jämfört med just personalkontoret. Det skulle alltså i så fall vara kränkande att beskriva personalkontoret i positiva ordalag, eftersom berörda tjänstemän då löper risken att ” stötas ut” från ” de särskilda kretsar” de tillhör.

DEN SOM LÄMNAT EN KRÄNKANDE UPPGIFT ÄR FRI FRÅN ANSVAR 1. VID EGENTLIGA INTRESSEKOLLISIONER, OM HAN VAR SKYLDIG ATT UTTALA SIG, SAMT 2. BETRÄFFANDE ANDRA PRIVILEGIERADE SITUATIONER OM DET ELJEST MED HÄNSYN TILL OMSTÄNDIGHETERNA VAR FÖRSVARLIGT ATT LÄMNA UPPGIFT I SAKEN. I BÅDA FALLEN MÅSTE HAN DOCK VISA ATT UPPGIFTEN VAR SANN ELLER ATT HAN HADE SKÄLIG GRUND FÖR DEN.

RMSS: Med skyldighet att uttala sig åsyftar brottsbalken ex bedömningar vid tjänstetillsättningar,vittnesutsagor etc. Sådan skyldighet föreligger inte i detta mål. Dock föreligger en privilegierad situation vad gäller försvarligheten. De övergrepp som kommer att bevisas i rätten är av sådan art att de inte kan lämnas opåtalade, eftersom de utgör en fara för den enskildes person, hälsa och ekonomi, likväl som för det demokratiska statsskick som påstås råda i Sverige.. Allmänheten har såväl en demokratisk som moralisk rätt och även skyldighet att reagera när sådana destruktiva tendenser gör sig märkbara inom offentlig förvaltning.
Självklart kommer RMSS att i rätten bevisa sanningshalten av kritiken, liksom att skälig grund för uppgifterna föreligge,r i det fall tingsrätten, vilket är RMSS förhoppning, anser att RMSS lyckats visa att intressekollision eller privilegierad situation föreligger, vilket utgör förutsättning för att sanningsbevisning tillåts.

EMELLERTID MÅSTE EN AVVÄGNING SKE MELLAN SKYDDET MOT KRÄNKANDE YTTRANDEN OCH KRAVET PÅ YTTRANDEFRIHET. I VISSA SITUATIONER MÅSTE INTRESSET ATT SKYDDA MEDBORGARNA FRÅN KRÄNKANDE UTTALANDEN FÅ VIKA.

RMSS: Här rör det sig visserligen om medborgare, men i en offentlig förvaltning, vilket nödvändiggör friheten att till tillsynsmyndigheter och offentliga och politiska institutioner kunna återge faktiska skeenden samt spegla enskildas upplevelser av att utsättas för maktövergreppen. Det är just detta som advokat Mikael Claes ,Rosengrens advokatbyrå, åklagare Margareta Bong och de nio falkenbergska tjänstemännen/ politikerna kommer att kämpa emot. För dem är yttrandefriheten en plåga, liksom för övriga kommunledningen i Falkenberg.

I PRAXIS HAR SÅSOM VID KAPITELRUBRIKEN FRAMHÅLLITS, LÄNGE VARIT ERKÄNT ATT EN SÅSOM ÄREKRÄNKNING STRAFFBELAGD HANDLING KAN VARA STRAFFRI PÅ GRUND AV INTESSEKOLLISION. MED HÄNSYN TILL ATT INTRESSEKOLLISIONER ÄR SÄRSKILT VANLIGA VID BROTTSTYPEN FÖRTAL HAR I BrB 5.1 ANDRA STYCKET UTTRYCKLIGEN ANGETTS ATT UPPGIFTER SOM LÄMNAS I DYLIKA SITUATIONER I REGEL FALLER UTANFÖR DET KRIMINALISERADE OMRÅDET. I DEN OFFENTLIGA DISKUSSIONEN, SÅVÄL I TAL SOM I SKRIFT, UPPRÄTTHÅLLES I VÅRT LAND EN VIDSTRÄCKT YTTRANDEFRIHET. DENNA YTTRANDEFRIHET ÄR GRUNDVALEN FÖR ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLSSKICK. DET MÅSTE FINNAS UTRYMME FÖR DEN POLITISKA DEBATTEN, LIKSOM OCKSÅ ANDRA SAMHÄLLELIGA FRÅGOR MÅSTE FÅ VENTILERAS, ÄVEN OM DÄRIGENOM ENSKILDA PERSONER SKULLE I VISS MÅN ANGRIPAS.

RMSS: I Falkenberg finns allt för många tjänstemän och politiker som inte har någon som helst förståeelse för brottsbalkens resonemang. Nio av dem kommer att befinna sig i tingsrätten. Istället uttalar sig politiker skriftligen i massmedia om grundlagsstiftningen som ett nödvändigt ont, en annan förbjuder lärare att kritisera läroplanen, kommunledningen agerar så att kommuninvånarnas hemsidor stängs ner, kommunfullmäktiges ordförande Stig Agnåker uttrycker skriftligen att han inte ser negativt på de övergrepp som beskrivits i början på denna skrivelse osv, osv.

ÄVEN I ÖVRIGT TORDE UPPGIFTER SOM LÄMNATS FÖR ATT TILLGODOSE ETT BERÄTTIGAT ENSKILT ELLER ALLMÄNT INTRESSE FÅ ANSES LÄMNADE I EN PÅ SAMMA SÄTT PRIVILEGIERAD SITUATION.

RMSS: RMSS kommer att argumentera , med hjälp av omfångsrik skriftlig och filmad bevisning, för att så är fallet i detta mål.

DEN SOM FRAMFÖRT EN BESKYLLNING FÖR ATT DÄRMED TILLGODOSE NÅGOT BEAKTANSVÄRT INTRESSE, ALLMÄNT ELLER ENSKILT, STÄLLDES I MOTSÄTTNING TILL DEN TYPISKE ÄREKRÄNKAREN SOM HANDLAT I BROTTSLIGT ELLER ÄREKRÄNKANDE SYFTE OCH FRÅN DENNA UTGÅNGSPUNKT KOM MAN FRAM TILL DOMSKÄL AV DET INNEHÅLLET ATT GÄRNINGSMANNEN I FÖRRA FALLET INTE HANDLAT I ÄREKRÄNKANDE SYFTE.

INOM RAMEN FÖR SÅDANA INTRESSEN SOM KAN HÄNFÖRAS TILL ALLMÄNT VÄL HAR TILL EN BÖRJAN DEN OFFENTLIGA VERKSAMHETEN INOM STAT OCH KOMMUN ANSETTS PÅKALLA YTTRANDEFRIHET I FRÅGA OM FAKTA SOM VARIT AV SAKLIG BETYDELSE FÖR VERKSAMHETEN, ÄVEN OM DE VARIT NEDSÄTTANDE FÖR NÅGON ENSKILD.

EN VIKTIG TYP AV INTRESSEKOLLISIONER FÖREKOMMER DÅ HÄNSYN TILL ALLMÄNT VÄL PÅKALLAR FRIHET TILL KRITIK I ÄMNEN SOM BERÖR DEN ALLMÄNNA OPINIONSBILDNINGEN.

RMSS: De berörda falkenbergska tjänstemännen har visat sig vara helt immuna mot dels en bristfällig lagstiftning med JO-gnäll som enda sanktionsmedel, dels mot argument av heder och moraltyp. En allmän opinionsbildning blir då det enda medlet att tillgripa i syfte att få en kvalitetshöjning till stånd. Det är också därför de anmälande tjänstemännen/politikerna reagerar starkast mot just spridningen av information om deras övergrepp.

TILL DE PRIVILEGIERADE SITUATIONERNA TORDE ÄVEN VARA ATT HÄNFÖRA VISSA FALL AV S K RETORSION, DVS ATT DEN FÖRORÄTTADE SJÄLV HAR FRAMKALLAT HANDLINGEN GENOM OTILLBÖRLIG ÅTGÄRD. EHURU SVENSK LAG ALDRIG INNEHÅLLIT NÅGON SÄRSKILD REGEL OM RETORSION TORDE ENLIGT EN ALLMÄN UPPFATTNING GÄLLA ATT YTTRANDEN AV EN I OCH FÖR SIG FÖRGRIPLIG KARAKTÄR VILKA FRAMKALLATS GENOM ÄREKRÄNKNING, OFREDANDE ELLER DYLIKT PÅ GRUND HÄRAV I VISS UTSTRÄCKNING BETRAKTAS SÅSOM URSÄKTLIGA OCH FÖLJAKTLIGEN ICKE ÄR STRAFFBARA.

RMSS: Det torde nog stå ganska klart att hade inte falkenbergska tjänstemän, med stöd av kommunledning, kommunfullmäktige och kommunstyrelse

  Brutit mot lagen
  Ljugit
  Hittat på egna lagparagrafer
  Gömt sig bakom dörrposter
  Våldfört sig på filmande kommuninvånare
  Vägrat ge begärd information
  Stängt kommuninvånares hemsidor
  Drivit djurskyddsärenden till död och olycka
  Schabblat bort pengar på biblioteks- o advokatfakturorfakturor
  Okynnesanmält kommuninvånare till tillsynsmyndighet
  Bedrivit ryktesspridning i syfte att skada kommuninvånare
  Genomfört odugliga vårdnadsutredningar
  Förorsakat kommuninvånare inkomstbortfallpå miljoner kronor
  Motarbeta demokratiska rättigheter och lagstiftning
  Etc,etc

så hade inte anledning funnits att kritisera den kommunala tjänsteutövningen. Tala om ”otillbörlig åtgärd”… I högsta grad kan påstås att de anmälande politikerna/tjänstemännen genom egna förgripelser har ådragit sig den välförtjänta kritik de nu försöker värja sig mot, en kritik som alltså därigenom enligt brottsbalken inte är straffbar.

I övrigt kan RMSS tydligt se att all kommunikation med Rosengrens advokatbyrå har gått genom kommunledningen, där advokat Mikael Claes är du och bror med f d kommunchefen Gerd Johansson, enligt de skrivelser som finns tillgängliga. RMSS misstänker att de anmälande inte ens träffat vare sig advokat eller åklagare. De har inte heller anvisat vad de känner sig ” kränkta” av. Istället har kommunchef Johansson skickat 250 sidor skrivelser till advokaten och bett honom bestämma vad ett antal kommunanställda bör känna sig kränkta av.

Åklagaren har hänvisat till polisförhör av de anmälande som bevismaterial, men av dessa förhör framgår att flera inte ens tagit illa vid sig och en hävdar att hon inte anmält alls, det ”är kommunen” som har gjort.

Syftet från kommunens sida är uppenbart: Det gäller att tysta kritiken av övergreppen.

Så långt hade RMSS tänkt använda sig av brottsbalken och kommentarerna därtill. Som synes finns inga skäl alls att misstänkliggöra RMSS för lagstridig verksamhet, men man ska då komma ihåg att i en rättegång gäller varken sant eller falskt, fel eller rätt, moral eller omoral och inte heller vad lagstiftningen säger.

Det enda som gäller är uttolkningen av lagtexten och tillämpningen av denna tolkning, vilket lämnar stora utrymmen fria för åklagare och advokater att vända och vrida så att deras egna intressen främjas.

Rättegången i Varberg, där Falkenbergs kommun på sitt medeltida sätt bekämpar, yttrandefrihet, demokrati och människovärde är därför ett lotteri och lagskrivare, demokratiska idealister,RMSS och allmänhet kan inte annat än att stå bredvid och gråta över hur det blivit så fel och hålla tummarna för att rätt lott skall komma upp denna gång.

Brev till Lu Hullker

[i]Till Lu Hullker. Kommunledning, styrelse o fullmäktige fk[/i]

Hej, Lu!

Du ska veta att jag direkt, när du pratade strunt om mig i TV4 Halland, förstod att du inte har riktigt vanliga förhållningssätt i din omvärldsrelatering. Och inget fel med det, i många situationer, men som anställd i Falkenbergs kommun blev det givetvis helt fel, som du märker nu.

Jag vill bara tala om för dig att jag vet att du är en modig och handlingskraftig människa, till skillnad från kommunledning, flera förvaltningschefer och samtliga politiker i de falkenbergska församlingarna. Du har dokumenterat de illasinnade rykten och det förtal av min person som dessa rädda och okristliga människor spritt i ca 15 år i syfte att skada mig och min verksamhet. En enda gång har detta framkommit innan, genom den beryktade avd chef [u][url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=4]Anna-Lena Sellergren[/url][/u] på socialförvaltningen, vilken då med byxorna nere av länsstyrelsen tvingades be om ursäkt.

I övrigt har samtliga baktalare gömt sig bakom anonymitet och den feges sedvanliga fasad.

Men inte du och det respekterar jag dig för. Att det sen blev fel, att du försökt skada oss i [b]RMSS[/b], mig och verksamheten det accepterar jag, för du gör det öppet utan försåt, hur fel du än har. Det är inte så mycket att bråka om då heller, tycker jag, annat än att bemöta.

Hur du än gör i framtiden, antingen du stannar kvar i Falkenbergs kommuntopp, vilket jag inte önskar någon, eller går vidare, önskar jag dig lycka till. I rätt sammanhang med rätta förutsättningar är du säkerligen en duktig människa.

Att du skulle veta på vilken amöbanivå falkenbergska kommuntoppar rör sig, kan man inte begära, för det är rent otroligt.

Men nu vet du.

Jag har skickat en insändare till HN som handlar lite om detta, men eftersom den inte synes komma in så lägger vi upp den som en separat artikel här på ifalkenberg.nu. Ni kan komma åt insändaren genom att trycka [u][url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=48]här[/url][/u].

En sak återstår och det är att ta reda på vem som skrev samtliga mail i ditt namn. Jag tror det är du, men är naturligtvis inte helt säker. Är det någon annan måste det nog vara någon på stadshuset med god kännedom om dig och dina förhållanden, med tillgång till dina lösenord.

Hur som helst kan vi nog slå fast att det är inom kommunen som detta försiggått.

Om vi nu inte komer att ha någon kontakt framöver så tackar jag dig för din medverkan i vårt demokratiprojekt, som vi nu kommer att sprida över landet.

Ha det bra, lycka till och gå vidare med hedern i behåll. Det blev fel, men det var ett öppet och ärligt försök.

Hälsn

[i]Helge Rudling[/i]
[b]RMSS[/b]

Insändare till HN ang Hullker

Spaltmetrar har nu skrivits om min enkla person i diverse olika ärenden genom åren. Genomgående torde det vara så att jag försöker göra ett bra jobb, medan kommunen, från ledning till olika nämnder, genom lagbrott, oegentligheter, förtal och andra trick försöker förhindra mig i min verksamhet.

Jag tvingas reagera mot övergreppen, JO och länsstyrelse tvingas ingripa så att kommunen följer lagen och kommunen blir surare och surare, nu så sur att den till och med polisanmäler mig.

I det senaste ärendet agerar kommunens informatör på ett mycket underligt sätt. Hon hänvisar i tjänsten till sin döda tvillingsyster, sin f d man, den kände hjärtläkaren, till sina böcker o s v, samt uppger sig heta [i]Buddha[/i] i de mail hon ev skickat till [b]RMSS[/b] i brottsprovocerande syfte. Hon säger sig också önska mig en plats i [i]öppenvården[/i] och kallar mig olämplig i min yrkesutövning, utan att ha någon som helst aning om min kompetens och inte heller har en aning om vad länsstyrelsen kommit fram till i flera tillsynsbesök. [i]Seriöst och välfungerande[/i] tycker den om vår verksamhet, [i]olämplig[/i] tycker Buddha/Hullker.

Och kommunledningen tiger, för vad ska den göra nu när den står där med byxorna nere…

Att jag skriver nu beror på att jag vill tala om att jag har en viss respekt för talesmannen Lu Hullker. Förföljelsen och ryktesspridningen mot mig har kommunen bedrivit i 15 år nu, men Hullker är den första som vågat fästa det illasinnade ryktesspridandet på pränt. Hon skall ha en eloge för att hon vågar dokumentera den oerhört låga nivå varpå kommunledning och kommunpolitiker befinner sig.

Det finns också en annan anledning till att jag skriver detta. Det är nämligen inte bara jag som drabbas av en närmast hatisk kampanj från kommunens sida. Åtskilliga är de som förföljts av olika nämnder under åren, men inte orkat med att i offentlighet protestera mot övergreppen.

Vår kommunledning, våra kommunpolitiker och flera förvaltningschefer har genom åren på detta sätt nedvärderat oss kommuninvånare och förnedrat vår kommun.

Det kanske är dags att få en ändring till stånd nu, när gamla missförhållanden genom kommunens egen informatör blir allt mer offentliga.

Till sist ska vi inte glömma att det är en oerhörd press på den enskilde, hans familj och hans bekantskapspress att utsättas för det tryck som uppstår när en kommunledning med alla till buds stående medel, även olagliga, bestämmer sig för att krossa en kommuninvånare.

Ofta lyckas kommunen, men i mitt fall tror jag nog inte att det kommer att bli så.

[i]Helge Rudling[/i]

E-brevshärvan i media

Som ni säkert har märkt så återfinns rapporter gällande senaste uppståndelsen i e-brevshärvan lite överallt i media.

Här kommer lite länkar till HN samt TV4 Halland där ni kan läsa samt se reportage som följer ärendet.

Intressant att se är att enligt TV4 Halland så har Lu Hullker erkänt att 6st e-brev har skickats till oss, medans det i HN fortfarande gäller ett fåtal oförargliga brev.

[b]HN:[/b]
[u][url=http://www.hn.se/a_n2_standard.php?id=191122&avdelning_1=109&]Artikel[/u][/url]

[b]TV4 Halland:[/b]
[u][url=http://www.tv4.se/default.asp?nav=lokalt/nav.asp?region=halland&ad=reklam/lokalt/halland/banner.html&innehall=lokalt/lokalt.asp?region=halland]Framsidan[/url][/u]
[u][url=http://tv4.se/~lib/videolink.asp?filename=tv4hlnd030514_Hemsida]Hela TV reportaget i Realmedia[/url][/u] (Bredband rekommenderas)

Vad är iFalkenberg?

Falkenbergska politiker har under en rad av år medverkat till att enskilda tjänstemän bryter mot lagen, ljuger och på andra sätt kränker kommunnivånarna. I de flesta fall visar det sig att lagstiftningen inte heller har möjlighet att stävja övergreppen från kommunens sida.

Därför har denna hemsida kommit till. Den skall ge varje invånare och inflyttande rätt att ta del av hur vardagen i Falkenberg också ser ut, i de fall man har oturen att råka i beroende av en kommunal myndighet.

En förhoppning är att hemsidan skall finna motsvarigheter i samtliga Svenska kommuner. I Falkenberg sopar ansvariga politiker och tjänstemän alla missförhållanden under mattan i syfte att ge en så positiv bild av Falkenberg som möjligt.

Under mattan ligger sedan surdegarna och möglar och förhindrar med sin stank att problemen åtgärdas så att en verklig positiv utveckling möjliggörs.

Kan surdegarna sopas bort och konstruktiva tankegångar ges möjlighet att påverka utvecklingen istället så är mycket vunnet för alla parter. Utom då för de omdömeslösa och ambitionslösa politiker och tjänstemän som hellre vill lägga locket på och bedra såväl kommuninnevånare som Svenskar i allmänhet.


Har du något att tillföra iFalkenberg.nu? Någon orättvisa att rapportera, eller kanske någon välgärning? Kontakta oss då genom att välja rätt alternativ i menyn till vänster.

Det kommer att komma upp nya artiklar, filmer, bilder och funktioner kontinuerligt, så om du vill hålla dig informerad så är det även bra att registrera sig så skickar vi ett mail när något nytt händer.

Efter TV-reportaget

RMSS var genom sin talesman med på TV4-halland idag i ett mycket kort inslag. Trots utfästelsen om motsatsen syntes hemsidesadressen nästan inte alls, vilket var enda anledningen till att RMSS medverkade i TV. Svagt av TV4-halland, men så är det.

En av kommunmänniskorna, som visade sig inte veta nästan någonting, påstod att hennes barn blev ledsna när de såg hennes bravader på RMSS hemsida. Det kanske hon skulle tänkt på innan hon misskötte sig.

Men kanske, kanske går det upp lite grand för [i]äckelkläggarna[/i] som en av våra telefonörer kallade kommunfolket, hur [i]ledsna[/i] vi kommuninnevånare blir när kommunfolket dödar våra hästar, dödar våra kor, bryter mot lagar som reglerar våra demokratiska rättigheter, ljuger, vägrar lämna begärd information, tystar våra hemsidor, skrämmer oss till tystnad genom att hota med arbetslöshet om vi kritiserar förhållanden på arbetsplatsen och i kommunen, okynnesanmäler oss till tillsynsmyndigheter, vägrar diarieföra inkommande skrivelser, hittar på egna lagparagrafer, spelar in oss på ljudband när vi vill ha information, gömmer sig bakom dörrposter när vi vill prata med dem…ja, jag orkar inte skriva mer nu.

Att de bara orkar fortsätta hymla, medan vi tvingas betala deras löner och arvoden för att bli misshandlade i vardagen och vi får inte ens betalt för att vara offentliga personer, vi är ju bara offer.

Tjänstemän anmäls

Kommunen stängde som bekant ner första inkarnationen av vår hemsida. RMSS har begärt namn och personnummer på de tjänstemän vars befattningar kommunens informationsansvarige har angivit. I en senare artikel förklarar kommunen att nedstängningen har skett på grund av att en kommuninnevånare skrivit ”aggressiva artiklar”.

Kommunens agerande tycker vi på RMSS är besynnerligt likt vad som förekom i det gamla Ryssland. Faktum är att vi har talat med en person från Ryssland om detta och han tycker sig känna igen de gamla maktstrukturerna från den kommunistiska diktaturen i just dessa stycken. Kommunister kan man dock inte påstå att kommunchef [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url] och co är. Snarare lutar det väl åt Pinochet till, även om kommuninnevånarna avrättas i lokalpressen istället för på fotbollsplaner.

Så snart vi fått namn och personnummer på de ansvariga, kommer vi att beställa passbilder och presentera dem på hemsidan. I syfte att testa om de även gjort sig skyldiga till lagbrott, kommer vi att anmäla dem till JO, JK och KU. Detta är långt ifrån säkert eftersom lagstiftaren knappast kunde förutse en så låg nivå hos kommunala befattningshavare.

Bilden av förtryckarna i Falkenberg kommer då att spridas, vilket vi hoppas bidrar till att en uppryckning av den politiska moralen kommer till stånd. Det har ju kommit in en del nya politiker som ännu inte komprometterat sig. Vi får hoppas på dem.

iFalkenberg.nu i lokal tidning

Den halländska morgontidningen [i]Hallands Nyheter[/i] publicerade idag, Torsdag den 30e, en artikel gällande iFalkenberg.nu och dess nedstängning.

I artikeln, som är skriven av Per Fäldt, konstaterar Helge Rudling att [i]”Kommunens agerande mot hemsidan visar hur det står till med yttrandefriheten i kommunen. Förutom att flytta hemsidan till en annan server, överväger han att polisanmäla kommunen för ”obstruerande av tryckfrihetsförordningen”.”[/i].

Hela artikeln finns att läsa [url=http://www.hn.se/a_n2_standard.php?id=162748&avdelning_1=109&&avdelning_2=167][u]här[/u][/url].

[img]../../../images/news/030130-hn.jpg[/img]

Kommunen stängde iFalkenberg.nu!

Enligt [i]Li Cornish Hilker[/i], informationsansvarig på kommunen, var det efter ett möte med kommunråd, kommunchef och flera förvaltningschefer som det bestämdes att sidan skulle stängas.

Webbhotellet kontaktades och efter hot om polisanmälan togs sidan offline omgående.

[i]”Det känns lite konstigt eftersom kommunfullmäktige under mycket lång tid informerats om arbetet med hemsidan och senast 020916 fick ta del av innehållet utan några negativa synpunkter.”[/i] -säger Helge Rudling.

Nämnas skall också att Falkenbergs kommun inte har kontaktat oss en enda gång med kommentarer, förslag eller riktlinjer vad gäller innehållet på hemsidan.

Sidan är nu online igen, vi har ett flertal servrar att växla mellan om kommunen skulle få för sig att än en gång tysta ner allmänheten. Vi är alltid intresserade av serverplats med (till skillnad från vår första provider) rimliga avtal.

När man nu besöker iFalkenberg.nu kommer man till en huvudsida där man kan se serverstatus och liknande. Bokmärk eller besök alltid [b]www.iFalkenberg.nu[/b] först för att få tillgång till senaste servern.